WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Сатып Алу Апарат Аптасына 5 рет шыады Выходит 5 раз в неделю азастан Республикасыны бар аймаында таралады | Распространяется на всей территории Казахстана №181 (903) от 06.10.2016 г. ...»

Сатып Алу Апарат

Аптасына 5 рет шыады Выходит 5 раз в неделю

азастан Республикасыны бар аймаында таралады | Распространяется на всей территории Казахстана

№181 (903) от 06.10.2016 г. Общественно-политическая и рекламно-информационная газета www.satypalu.kz

2016 жыл 20 ыркйек кні Алматы аласыны СМЭС аныталан «ХАСА» ЖШС «Определением СМЭС г. Алматы от 20 сентября 2016 г. в отношении ТОО «ХАСА»

жнінде банкротты туралы іс озалды. возбуждено производство по делу о банкротстве»

«Самек Интернешнл» ЖШС, Алматы -сы, (АОЖ коды - 750000000), Манас к-сі 32А, ТОО «Самек Интернешнл», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32а, 4-й 4-абат мекен-жайы бойынша орналасан, ашы конкурс тсілі арылы жргізілетін сатып этаж, код КАТО – 750000000объявляет о проведении закупа способом открытого конкурса алу туралы жариялайды – Атырау облысы, Шыыс ызылжар I кен орнында жобалы –Разработка проекта «Групповой технический проект на строительство вертикальных тередігі 1400 метр КЗIВ - 8, КЗIВ -13тік баалау-пайдалану ымасын салуа топты оценочно-эксплуатационных скважин КЗIВ - 8, КЗIВ -13 проектной глубиной 1400 метров на техникалы жобасын жне оан «ОВОС» жобасын зірлеу (SR-930). месторождении Кызылжар I Восточный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» к нему Сатып алу мні: (SR-930)

Лот 1- Атырау облысы, Шыыс ызылжар I кен орнында жобалы тередігі 1400 метр Предмет закупа:

КЗIВ - 8, КЗIВ -13 тік баалау-пайдалану ымаларын салуа топты техникалы жобасын Лот 1 -Разработка проекта «Групповой технический проект на строительство вертикальных жне оан «ОВОС» жобасын зірлеу-1 ызмет. оценочно-эксплуатационных скважин КЗIВ - 8, КЗIВ -13 проектной глубиной 1400 метров на СКП коды: 74.1.100.900 A. месторождении Кызылжар I Восточный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» к нему Блінген сома теге С есебінсіз: 3 500 000.00. (SR-930)– 1 услуга, Сатып алу коды: 2016.А-10233. Тізілімні интернет орыны мекен-жайы: http://spod.kz СКП - 74.1.100.900 A.

Выделенная сумма в тенге, без учета НДС: 3 500 000.00.

Код закупки: 2016.ОК-10233,Адрес интернет ресурса реестра: http://spod.kz

–  –  –

«Самек Интернешнл» ЖШС, Алматы -сы, (АОЖ коды - 750000000), Манас к-сі 32А, ТОО «Самек Интернешнл», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32а, 4-й 4-абат мекен-жайы бойынша орналасан, ашы конкурс тсілі арылы жргізілетін сатып этаж, код КАТО – 750000000 объявляет о проведении закупа способом открытого конкурса алу туралы жариялайды – Атырау облысы, Батыс Саыз кен орнында жобалы тередігі 1400 – Разработка проекта «Индивидуальный технический проект на строительство наклоннометр САГЗ – 18клбеу баытталан баалау ымасын салуа жеке техникалы жобасын направленной оценочной скважины САГЗ – 18 проектной глубиной 1400 метров на жне оан «ОВОС» жобасын зірлеу (SR-928). месторождении Сагиз Западный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» к нему (SR-928)

Сатып алу мні: Предмет закупа:

Лот 1- Атырау облысы, Батыс Саыз кен орнында жобалы тередігі 1400 метр САГЗ – Лот 1 - – Разработка проекта «Индивидуальный технический проект на строительство 18клбеу баытталан баалау ымасын салуа жеке техникалы жобасын жне оан наклонно-направленной оценочной скважины САГЗ – 18 проектной глубиной 1400 метров на «ОВОС» жобасын зірлеу -1 ызмет. месторождении Сагиз Западный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» к нему – 1 услуга, СКП коды: 74.1.100.900 A. СКП - 74.1.100.900 A.

Выделенная сумма в тенге, без учета НДС: 3 000 000.00.

Блінген сома теге С есебінсіз: 3 000 000.00.

Сатып алу коды: 2016.А-10229. Тізілімні интернет орыны мекен-жайы: http://spod.kz Код закупки: 2016.ОК-10229, Адрес интернет ресурса реестра: http://spod.kz

–  –  –

«Самек Интернешнл» ЖШС, Алматы -сы, (АОЖ коды - 750000000), Манас к-сі 32А, ТОО «Самек Интернешнл», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Манаса 32а, 4-й 4-абат мекен-жайы бойынша орналасан, ашы конкурс тсілі арылы жргізілетін сатып этаж, код КАТО – 750000000 объявляет о проведении закупа способом открытого конкурса алу туралы жариялайды – Атырау облысы, Батыс Саыз кен орнында жобалы тередігі 1400 – Разработка проекта «Индивидуальный технический проект на строительство наклоннометр САГЗ -15 клбеу баытталан пайдалану ымасын салуа жеке техникалы жобасын направленной эксплуатационной скважины САГЗ-15 проектной глубиной 1400 метров на жне оан «ОВОС» жобасын зірлеу (SR-927). месторождении Сагиз Западный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» к нему (SR-927).

Сатып алу мні: Предмет закупа: Лот 1 - – Разработка проекта «Индивидуальный технический проект на Лот 1- Атырау облысы, Батыс Саыз кен орнында жобалы тередігі 1400 метр САГЗ строительство наклонно-направленной эксплуатационной скважины САГЗ-15 проектной

-15 клбеу баытталан пайдалану ымасын салуа жеке техникалы жобасын жне оан глубиной 1400 метров на месторождении Сагиз Западный в Атырауской области» и проекта «ОВОС» жобасын зірлеу -1 ызмет. «ОВОС» к нему – 1 услуга, СКП - 74.1.100.900 A.

Выделенная сумма в тенге, без учета НДС: 3 000 000.00.

СКП коды: 74.1.100.900 A.

Блінген сома теге С есебінсіз: 3 000 000.00. Код закупки: 2016.ОК-10227, Адрес интернет ресурса реестра: http://spod.kz Сатып алу коды: 2016.А-10227. Тізілімні интернет орыны мекен-жайы: http://spod.kz

–  –  –

Меншік иесі: «Сатып Алу Апарат» ЖШС Мерзімді баспасз басылымдарын жне (немесе) апарат агенттіктерін есепке алу туралы №13581-Г кулігін 30 суір 2013 ж Р Мдениет жне Апарат министрлігі Апарат жне мраат комитеті берген.

Редакцияны мекенжайы: Р, индекс: 050002, Алматы -сы, Жібек жолы 50, «Квартал» БО, 4 абат, 404 кесе.

Жазылу индексі: 64541 Тел: 8 727 273 83 81, satypalu.kz Бас редактор: Трсынбеков А. Н. Газет “Алматы-Болаша” А баспаханасында басылды, Алматы -сы, Манов к-сі 223В, 378-42-00.

Похожие работы:

«РЕ П О ЗИ ТО РИ Й БГ П У СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..3 1.Теоретический раздел 1.1. Содержание лекционного материала..7 2. Практический раздел 2.1. Содержание учебного материала к семинарским, практическим занятиям..30 3. Раздел контроля знаний..32 4. Вспомогательный ра...»

«Кудинова Александра Владимировна Методика использования единого геоинформационного пространства города Москвы в задачах мониторинга объектов государственного кадастра недвижимости Специальность 25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный...»

«Типикон, сиречь, изображение церковнаго последования во Иерусалиме святыя лавры, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы. Тожде последование бывает и в прочих во Иерусалиме честных обителех: подобне и в прочих свят...»

«Руководство по установке Модули оптоволоконного кольцевого повторителя ControlNet Номера по каталогу 1786-RPFRL/B, 1786-RPFRXL/B Тема Страница Важная информация для пользователя 2 Корпус и окружающая среда 3 Разрешение на размещение в опасных з...»

«© 2002 г. Г.И. ОСАДЧАЯ СТИЛЬ ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ГОРОЖАН: ТРАНСФОРМАЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСАДЧАЯ Галина Ивановна доктор социологических наук, профессор, директор Академии социологии и управления и прорек...»

«Ж.М. Юша СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ТУВИНЦЕВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ Цель статьи – рассмотрение традиционной свадебной обрядности, определение роли и места вербального компонента в структуре данных ритуалов, а также анализ их функционирования на современном этапе. В конце ХIХ и начале ХХ вв. у тувинцев наиболее распространенным был брак через св...»

«Гийом Мюссо –22– Письмо Валентины Жизнь каждого из нас не заключается в постоянном стремлении к любви. Эта попытка однаединственная. Паскаль Киньяр Сан-Франциско, 13 апреля 1973 года Арчи, любовь моя. Сначала о грустном. Сначала о самом плохом. О том, что доставляет нам боль. О том, что убивает...»

«Air France KLM Politique ADM Conformment la rsolution IATA 850m Revenue Integrity Revenue Политика авиакомпаний Air France и KLM в области Агентских Дебетовых Уведомлений (ADM) Применяется для документов (билетов и EMD), вып...»

«Регламент проведения электронных торгов на электронной торговой площадке «СтройТорги» РЕГЛАМЕНТ проведения электронных торгов на электронной торговой площадке «СтройТорги» Страница 1 Регл...»

 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.