WWW.PDF.KNIGI-X.RU
ÁĹŃĎËŔŇÍŔß  ČÍŇĹĐÍĹŇ  ÁČÁËČÎŇĹĘŔ - Đŕçíűĺ ěŕňĺđčŕëű
 

Ť—Ź ť““  ęŕíóí 60 ëĺňíĺăî ţáčëĺ˙ ćóđíŕëŕ íŕřč ÷čňŕňĺëč ďđîäîëćŕţň đŕ äîâŕňü ńâîčěč čńęđĺííčěč č ň¸ďëűěč ďčńüěŕěč. ×čňŕ˙ ýňč î÷ĺíü äîá đűĺ ...ť

—Ź ť““

 ęŕíóí 60 ëĺňíĺăî ţáčëĺ˙ ćóđíŕëŕ íŕřč ÷čňŕňĺëč ďđîäîëćŕţň đŕ

äîâŕňü ńâîčěč čńęđĺííčěč č ň¸ďëűěč ďčńüěŕěč. ×čňŕ˙ ýňč î÷ĺíü äîá

đűĺ ďîńëŕíč˙, íĺâîëüíî îńîçíŕ¸řü, ÷ňî ćóđíŕë ńňŕë äë˙ âńĺő íŕřčő äđó

çĺé ęŕę áű đîäíűě äîěîě, ęóäŕ ďđčőîä˙ň íĺ ęŕę â áčáëčîňĺęó, ÷ňîáű îçíŕ

ęîěčňüń˙ ń ďîńëĺäíčěč ëčňĺđŕňóđíűěč íîâčíęŕěč, ŕ ęŕę ę đîäíűě

č áëčçęčě ëţä˙ě, ÷ňîáű ďîäĺëčňüń˙ ń íčěč âńĺěč ńâîčěč đŕäîńň˙ěč

č ňđĺâîăŕěč. Ëţäč ďčřóň íŕě ďî ńŕěűě đŕçíűě ďîâîäŕě, íî âńĺăäŕ ń ďîë

íűě äîâĺđčĺě č îňęđîâĺííîńňüţ. Âńďîěčíŕţň ďđîćčňóţ ćčçíü, âîĺííîĺ ëčőîëĺňüĺ, đŕńńęŕçűâŕţň î ńâîčő óřĺäřčő đîäíűő, âűđŕćŕţň îçŕáî÷ĺí íîńňü ńĺăîäí˙říčě ńîńňî˙íčĺě äĺë â ńňđŕíĺ. Č ďîëó÷ŕĺňń˙, ÷ňî “Íŕř ńî âđĺěĺííčę” — ýňî íĺ ňîëüęî ćóđíŕë, ýňî îńîáŕ˙ ďëŕíĺňŕ, ďëŕíĺňŕ äîá đűő ëţäĺé, ęîňîđŕ˙ âîň óćĺ áîëĺĺ ďîëóâĺęŕ ˙đęî ńâĺňčň íŕä Đîńńčĺé.

“ß ďđîńňî äë˙ ńĺá˙ îňęđűëŕ íîâóţ ďëŕíĺňó ďîä čěĺíĺě “Íŕř ńîâđĺěĺí íčę”, — ďčřĺň íŕřŕ ÷čňŕňĺëüíčöŕ čç Ńčáčđč. Č îň íŕń îňî âńĺő çŕâčńčň, ÷ňîáű íŕřŕ ďëŕíĺňŕ íčęîăäŕ íĺ óőîäčëŕ çŕ ăîđčçîíň.

“ ť

—Ź–ť

ť—“ť –¤… ”– ”‚‡‡ —‡‡‚ ‚!

‡, ‚ ‰‡‚ ‚ 1969 „‰ ‰‡‚‡ ‡

–  –  –

ˇ‚ ‚‡, ‚‰ —‡‡‚„ –ˇ‚„ ‡ „. —‡‡‚ ¤“‹ Ź“– —Ź–ť

‹ –—“‹ ť ‹ —“‹ ”‚‡‡ —‡‡‚ ‚!

—‡ ‡ ‰‚ ˇ‡„‰‡ Ź‡ ‡ ‰

–  –  –

¤“Ź… —–“ť—“ —Ź–“ ť‹¤ —ťŹ¤, Ž“ –ť’ –”—— ť–!

‡‡‡: 712 ‚ˇ‰ (. 110 ” ”‡).

”‚‰, ‡ ‚ 0800501482 „‡ —”.

‡... ‚‚‡ ‡ ‡ – ˇ 30, ‚‰, ‰‡‰‡ ‰ „‡ ‡...

–  –  –‡ ť‚‡‚ ‡ „. ‚‡ Ť‰‡‚‚, ‰„ ‚‡‡ —‡‡‚ ‚!

‡‰ ‡, „‰‡ ˇ ‚ ‡ ‚ ‡, ‚„‰‡

–  –  –

”‚‡‡‡ ‰‡ ‡‡ ‡ –!

ˇ‡‡ ‚‡ ‚‰ ˇ,, ‡, - ‡ ‚ ‡ ‡ ‰. 90 ‰ ‰ ‚- „ „ ‚„ ‡ „‡ ť‡‚‡, ‡ ‚.

‰ ‚ ‡ ‚‡ ‚ ‚. ť ‰ ‰‡ ˇ‡ ˇ ˇ ‚‚‡ „ ‡, ‡‚‡‡ ‡ ‚ ‚- „ ‡. ‚ ‚ ‚ ‡‚‰, - ‡‰ ť‚‡‚,, ‡„‚ ‰, ‚:

! ‡‡- ‡... —‚ ˇ ‡„...

‡, ‰, ‚‡ ˇ‰ ‚ ‚ ‰ ‡‰„. ť ˇ-. ‡ ‡:

‡‰ˇ, ‡ ˇ‡„ ‰‡, „, ‡‡ ‚: 2 ‡ 2011 „‰‡ ‚‡ —‚, - ‚ ‡ ť‡‚‡....

Ź‰ ‚ ‚ ‰ ť‡‚...

. Ź —‚ ‚‡...

“ ‡ ‡„. ‡‰, ‡‰ ‚‚ ‡ ‡, ‡ ‡, ‡ „ —‰ ‡ ‡ ‡ ˇ - ‡. ť ‚ ‡‚‡ ‚‡ —‰‡ ‡:

...

—.

,,,...

‡, ‡ ‚ ‰, ‡ ‰- ‡. —‰ ‚ ‚, ‚ - Ź‡ —‡‚ ‡, ˇ ˇ „ ť‡‚. ‡‚‚‡ ‚ ‡ ‚ ‡. ‡ ‚ ‡ ‚ Ź, „‰ ‡‡‚‡ ‚ ‡‡ - „. ‡ ‡ „‡. Ź‡ ‡ ‡, „‰ ˇ ‡‡:

Ź ‚ ‡ ‚‡ ‰, „‰ „ ť‡‚ ‰, ‚ ‰‚, ‰‡ ‡ ‚ ‚‡ ‡ ‚ ‡-.

‡, ‰ ‰‡ ‚‚ 90- ‡ ‚ ˇ ‡ „ ‡ –‰ ‚ ˇ‚ —‚ ‡ - ‚‡ ‚‡ ‚ ‚ (ˇ‚ ‡) ‚ „‡ ť‡‚‡.

‡ ‰ˇ ‡ ‰‡.

—‡ „‡ ˇ‚ ‡ ———–, ‰- ‚ „‰‡‚ ‚ ‡‰ ‚‚ —‡‚.

Ź „ ‡‡:

—‡ ‚ ‰„ Ź‡ ˇ‡ ‚‡ ‚‡ ˇ‚- „ ‡‡ ‡, ‡ ‡ ‡‚ ‚ - ť‡‚ ‡ „ ‚ ‰ 90- ‡ 2 ‡ 2016 „‰‡. ˇ, ˇ, ‡ ‚, - ‚‡ ‚ „.

› ‡ 14 ‡‡ 2016 „‰‡ ˇ ‰‡ ‚ „ˇ‡‡ Ź- ˇ‡. Ź. ‰‚‡.

‰‡, ‡ ‚ ˇ‚ ‡, - ‰‡ ‰‡, ‚ ‰‡ ‡ „‡‚ ˇ‚- „ ‡‡ ‡‰ ť‚‡‚ ‡ ‡‡‡ ˇ ˇ‡ ‡- ‡ —‡‚‡, ‡ ‚:, ‚ ‚, ‡ ‰‚ ‰ ‰ˇ‡‚:

‡ ‰ ‡ ‚‡ ‡...

ˇ ‚, 90- ť‡‚‡ -, ‚ —‚ ‡,,, ‡ ˇ 16* „‡ ‡‚ ˇ‡„ ‰ Ź‡ —‡‚‡ ‡‡ ‡‰- ‡ ‚‚‡ —‡‚‡. Ź ˇ ‰‡: ‡ ‡.

‰ ‚‡‚‡ ‚ ‡‚‡, ‡ ‚ ‡, ‚ ‚ ˇ‚ ‡‚. ” ‡ ‡ ‰: ‚ „‡ ‡‰‚‡! ť ‚‡ ‰, „‰‡ ˇ‡‰ ‡‰ ˇ. ‡„‚‚ ‡ „ „ ‡‚‡. ˇ ‡ ˇ —‡‚.

‡, ‰‚ ‡ ‰ „‚ ‰‡.

‰‡ ‚‡ ‰‡. „‡: ‡ ‡ ˇ... Ź‡ ‚... ť‡‚‡ ‰ ‡ ‚‡, ‡ ˇ‡‰ ‰„‰‡ ‚.

13 ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‡-, ‰‡ ‡. “ ‡„‡‚ ‡‡ - ‰ :

‚ ‚. “‡ ‰ˇ ‚ ‡, ‡ ‡, ‚‡... Ź‰ ‡, ‡: ‚, ‡‰‡, ‚ ‰ !.. ˇ ‚ ‚ ‰: ˇ „‡ ‡... ˇ ‚‡ ‚‡...

‚ ‡ ‡,, ‡ ‚‚‡...

” ‡‡ —‡‚‡ ‰„?! ‚‡ ‰‡.

’ : ‡ „‡ ‡. ‰, ‡ ‰- „ ‚ ‡„ ‡.

‡:

Ź‡‚ („ˇ‡ ‰‚) ‡, ‡ - ‚‡ ‡ ‡. ‚, ˇ „‡ ‡‰‚‡.

ť ‚ „‚...

‡? „.

ť ‚ 22 ‡ 2016 „‰‡ ‡, - ‰‡ —‡‚. „ ‰‡ ‚ ‡‡‡ ˇ‡ ‡-. Ź „ ˇ ‡ ‚ ‡ ‚ ‡‡ —‡‚‡, ‚- ‰‡‡‡ ‡‡‡ ‡‡ ˇ „‡ ť‡‚‡, ˇˇ „, „‰ ‡ ‡ ‡, ‰‡ ‡ ‡‡ ‚- ‡ „‡ ť‡‚‡! ‡ ‰‚ ‰ !

„, ‡ —‡‚ (‡ ‡ ) ˇ‡, „‰‡ ‰„. ‚‡ ! ‡ ‰, ‡‡‡ ˇ‰ ‰‚ ‡‚‡: ‚‡‡ „‡ ť‡‚‡.

‡ ‚ ‡ ‡‡ ‚ 4 ‡ „,, ‚. ť ‚ ‡, ‚‚‡ —‡‚‡ ‡‡:

‚‡. ‚‡ ‡. ť.. ť‡‚‡ ˇ ‡‰‡ ‚ ‰ ‡ ‰‡ - ‰ : ‰‚, ‰ ‰- ‡, ‰„‚‡, „‡, ‚‡ ‰, ‡‚.

, ˇ! ‚‰ ‚ ‚! Ź ‰‚ „ ‚ - ‡‰‡, ‡ ‡‡, ‰ ‡ˇ‡ „‡‚ „‰‡‚- „‡. Ź ˇ ‰‡ ‰‡. ‚ ‰„‚‡ ‡ ‡‰‡? ‡‰ ˇ ‡„ ‚ ‡‰. ť ‰‡ ‡, ‡ „‚: Ź ‚, ‚‡ ‚ ‡ ‚ ‰‡‚ ‚... ť ‰: Ź ‰‡ ‚ ‰, ‚.. ť‡‚.

” ˇ ‚! 90- ‚. 100- -. ‡‰‡ ‡, ‡ ‚‡‰, ‚ „ ť‡‚ ‚ Ź ‡. ˇ‡ ‚ 2011 „‰ ‚ —‚ ‚ˇ ‡ˇ. ‚ ‚ „‡ ť‡‚‡:

—.

,, :

,.

?.

,, ?

Ź ˇˇ‚ ‚ ‡‡ ˇ! ‰‡: ‡‰-, „, ˇ‡ „‡ ˇ ‰ ť‡‚‡ ‡ „,, ‰, ‰‡, „‰‡ ‡ ‡: ‡ - „‡. „‡... ‰ ‡ ‰ ť‡‚‡.

“‡ ‰‡ —‡‚‡, ‰‡: Ť‚. ‡...

‡, —‡‚ ‡ ‡‰ ‡ „ ‰-. ‚ ‚ ˇ: ‚‰‡ ‡‡‚ - ‚‡! Ź ‚‡ ˇ!

ť ‚‰‡ ‡ –‰ ‰„‡ ‡ ‰ Ź :, ‚ ˇ ‚ ‡ ‡ ‡-, ‡ ‚‡ – Ź‡ —‡‚ ‡; ˇ‚ ‡ ———–, ‡‡‚ ‡ ‡ Ź ‚ ‚, ‚ ‚ ‡‰ ‚‚ —‡- ‚... ˇ‰ ‰‡‚‡ „, ‡ ‡ ‡ ‡ ‡‚‰. ” ‚ ‡ ‡, ‰‡ —- ‰‡ ‡.

‡‰- ‚ ‚‰.

6 ‡ 2016 „‰‡ ‚ ‚„ ‡‡‚‡ - „ ‚ ť‡‚‡,, ‚, ‰, ‡ ‡- ‰ „ ‚ ‡‚ „: ‡ ˇ ˇ ‰ - ‡ ‡ ‡. ‡, ‡ ˇ ť‡‚ ‡‡‡ ˇ ‡.

‡ ť‚‡‚ ‘‰‚, ‡‰‚‡, ‡ „. Ź ť“–“”–¤ ť—?

„ —‡‡‚ ‚, ‰‡‚‚!

‚ ‰ ‰‡‚ ˇ ‡‡ ‚ 2016 „‰ Ź‡, Ź‡ ‡‚‡ „, ‰‡‚ ‡ „‡ ‚ Ź‡ - „, ‡, ‚‚, Ź‡ ‰, ‚ ‡ˇ‚ ‰‡. ‡ Ź‡ „ ‰‚ „, ‡ ‡„, ‰„ ‡‚„ ‡ „. „ ‰ Ź‡ ‡‡‡ ‚ ‚‡ Ź‡, ‚‡ Ź‡, ‡„‚‡ ˇ, „ ‰- Ź‡ ‚ ‡‰ ˇ „. ‡, „‰‡ Ź ‚‡ ‰‚ ‡ˇ‡ ‡‰ ‚‰‡ „‡ ˇ!..

‡‡ „‡‚„ ‰‡‡ ‡„ ‡‡ „‡- ‡ ‡ ˇ‡ ‡! ‚ „‚, ‚ ‰ ‡ ‚‚ ‚‡, ‡‚„ Ź‡ ‡‡ˇ ‰‡‚‡.

„‰‡- ‚ ‰, ‚‰ ‡ ‚ ‡‚ ‚‰‚‡ ‡ ‚ ‰, ˇ‰‡‡ ‡: ‡‡, „ ‰„‚ ‰‡ ˇ‡‡‡. ‰‡ „, „‡„ ‡ ‚„‰‡ ‡ ‰‡ „‡- ‡, ‡ ‰. Ź‚ ‰ ‡‰ Ź‡ ‡ˇ‡ ‡‡‡, „, ˇ‡„‚ ‡ ‡‚ ‰, ˇ‰ ‰ˇ ‚. ” ‚, ˇ ‚‡ Ź‡ ‚‚ ˇ‡„‰‡, ‡‡, ‰‡- ‚ Ź‡ ‰ ˇ ‰‡ „ ‡ ‚ ‡-. ‡ ‡. „‡. ť- ‡. Ź ‡‚, ‡„‰ ”‡ ‡‡ ˇ‡ ˇ! Ź, —‡‡‚ ‚, ‡ ‰„,, ‡‡ ˇ, ‰‡ ‚ ‡ ‡ ‡ ‡ ‚‚ ‰‡ ‡ ‡. Ź „‚, ‚‡ ˇ‰ ‚„‰‡ ‚ ‚, ‡‚ „, ‡‡ ‚„ -‡„ ‚‚, ‰‚„ ‡ 1667 „‰‡ ‡-‰‡ ‚, ˇ‚„ ‡- ‡ ˇ‚‚ ”-”. ť ‰, ‚ Ź‡ ‰ ‡ ‡ˇ‡ ‚‡, ‚ ‡ ‚‡‰ ‚ Ź‡ „‡‰‡ ‡‚‰.

Ź Ź‡ „ ˇ‰‡ ˇ ‰ - „‡, ‚ ‡. ‡, ‡ ‡. ‡ ˇ‚ ‰ ‡ ‡ ‚ ‡ ˇ-. ‡ ‚‡ ‚ „‰‡ ˇ ‚‡ ‰ ‡.

‚‡‰‡ ‚„ ‰‡ˇ ‚ ‡ —‡‚ ‚ ‡ ‰‡ ‡. ‡„‡‰‡ ˇ‚‚ ‡ˇ‚ ˇˇ. ‡‰‡ ‡„ „‰‡ ‚‰‡ ‡‚ˇ.

‡ ‰ˇ‡. Ź ‰ ˇ ‰, ‰‰, „‡‡ ‡‰‡ ‰‡ „ ‡ ‰ ‡ - ‡ˇ...

‚ ˇ‡„‰‡ ˇˇ‡ ‡ ‰ ‰„‚ ‚‡‚- ‡ ‚. ‚‡‰‡„ ‰‡ˇ 80, ‡-, ‡, ‡ ‡ˇ.., ‰‚‡ ‡- ‡‡ „ ˇ ˇ‚‡ ‚ ‡ ‚. ‚ ‡ ˇ‡. ‚‡ ‚ ‡‡‡ —‡‚- „‡ 2015. ‚‡ ‰‚ ‡‚‰‡ ‰‡ ˇˇ- ‡‚‚‡ “‡‡‡ ‚‡ ‰‡‚‡ „, ‰„ ‡-, ‡ ˇ ‡‡‡ ‰‚ ‡ „ ‚‚, ˇ‚‡ ‚ „‡, ‡ ” „ ‡‚‰.

—‚ˇ‰ ‚ ‡ ‡‡ ˇ. ‰‡‚‚ ‚, ‚ ‡„‡‰- „‡‡ ‰‡ ‚. 88- ‡ “ —‚ ‚ ˇ. —‰„ ‰ ˇ‡ ‚. Ź‡ ‡ ‚- ‡. ‡ ‡ ˇ ‡ ‡ ‚‡‚- ‡‰ ‡. ‡ ‚ ˇ ‡‚, ‚‰ ˇ‚: ‡ ‚ „ ‡ ‡. ‰ ‚ ‡.

Ź‡, ‡, ‚ ‚‡ ‚. ‚‡, ‚.

„ ‡ ‡‡ ‚ ‚ ‰. ‡‚ ‚ ˇ- ‚ ‰ ‚ ‚ ‰. — ‚‰ ˇ„ ‚‰ - ˇ: ‰ ‡ ! —‰ „‰ ‚‰ „‡ ‡ ’‡‡‡. ‡‡ ‰‚‡ ‡ ‰ˇ‚ ‡ˇ‡‚‡ ‚‡ ‰„, ‡, ‡, ‡‚ ˇ ˇ „‡‚‡ ‡ ˇ ‰ ‡‚ ‚ „‚ ‡ ‚ —‡ ‡ –. ‡ˇ...

ˇ‡ ’‡‡,, ˇ „‡ ‚, ‚‡‡ ˇ „, „-„‡‡‚ „ ˇ„ ‰ ‡ ‰‚‡!

—‡‡‚ ‚, ‡‡ ‚ „, ‡ ‰‚‡ „ ‚‡. —‡ ‚‰ ‚‡-. ‚ ˇ‡„‚ ‡ ‡. Ź ‰- ‚. ‡‡ ‚‡„‚. ‡‡ ‡‚‰,. ‡- ‡. ‰ ‡. „, ‡‡‡.

‡‡ -„‡ ‡‚‰‡. ‚ ‚ ‚ ‰ ‚, ‡ ‡ˇ‡ 20.

— ‚‰‚, „, ‰ ‚ ‡-. - ‚ —. ť ‡ ˇ‡ - „, ‰ˇ‰, „ˇ‡ ‚‚ ‡ ‚ ‰. ‚ ‡ ‡, ‡ ‡! —‰, ‡‡. “ ‡, ‡ ‡-, ‡‚‡ ‡, ‡‰„„ ‰; ‡, - „; ‡, -‚„. ‡‚ Ź‡ ‡ˇ- ‡ ‚ ‚! Ź, —‡‡‚ ‚, ‡ ‚ ˇ. ‡ Ź‡ ‚ ‰„ !

ˇ ‡‚ ‚‚ Ź‡‰ ‚‚ ‡ „ ‚ ‰„ ‡ ”‡. ť, ‚, ‡‚ ‚ ‡ ‚‡ ‚ —‡‚ ‡- ‡ „ Ź‡ „. Ź ‡‚ ‡ ‚ ˇ ‡‚, ‚ ‡ ‡‚ ‡‡ „‰, ‡‚‡ „ „ ‰‡„ „‡.

‡ ‡ ‚ „‰ „‡ ˇ ‡‚‚- „ Ź ‚. ˇ‚‡! ‡ ‚,, ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‚. — - ˇ‚‡ „ ‰ ˇ ˇ ‚, ˇ‡. Ź „‰ ‡‡‰ ‡ ‚ „‡ ‡ ˇ ‡ ‡‰„ ˇ ‡ ‚ ‰‡ ‚ ‡ ‡. ‡‚ ‰‡ ‡ ‰ - „. ‚‡. ˇ‡ ˇ‚‡ ‡ ‡ ˇ‡ - ‡ ‡, „‰ ˇ ˇ ˇ‰ „‡. ‰ ‡ :

‡‡ ‰ ˇ? Ź-‡ ‡‚ Ť‡ ‡- ˇ –‘ –. Ź ‚ ‡‡ ‡ „ˇ ‚‰, ‰ ‡ ˇ‡. ‚ ˇ, ‡‚ ‚, ‚ˇ‰‡ ‡‚‡ ‚ ‰; ‚ ‰ˇ ‡‚‡‡, ‡ „ ‡‚. Ź ‰ !

—‡ˇ Ź‡ ‡ ‚!

‡‡ ‚ „. „ —‡‚„ ‡

–ŤŹ– — –ť

ˇ ‰, —‡‡‚ ‚!

‡‰ ‡„‚ Ź‡ ˇ‰‡ ‰. Ź ˇ‡ ‚‡ ‡ ‡ ‚ — 3 ‡ 2013 „.,, ‡- ‡ „. “ ‰‡‡ ‡, ‡‡ ‚‡. Ź. 3‚‚‡ ‡ ‡ ‚ ‚ —‡‡, ‡ ‡- ‡ ‰ ˇ ˇ‚, ‡ ‚, ˇ‡. ť ‚‰- „ ‡, Ź‡ ˇ‚‡„.

—„‰ ‚‡ ‡‰‡ ‡ ‡. ‡- „, ˇ‚ ‚ ‡ ˇ ˇ‚‡ ‡‰‡: ‰‡ - ‚‡. ‡‡ ‡ ‚ ‚‰ ‡ˇ ‚- : ‡‡ ‰‚ ˇ, ‡ ˇ, ‚ ˇ„ ˇ‡„‡. ‰‡ ‚‡ ‰ ˇ‡ ‡‡‡, „- ˇ‡‰‡- ‚, „- ‚. „ ‡‡, ‚ -, ‡‡ ‚‚‚‡ ‡‡‡, ‡ ‡ ˇ ‚ˇ‡., ‚‰‡‡ ‚‡ „, ‚‚‡ ‡ ‰ ‡- ‚‚‡ ‡‚‰‚, ˇ ‚ ‡‡ ˇ ‡ - ‚ ‰.

ť, —‡ ‡ ‡ ‡‡.

‰‡ ‡‰, ˇ ˇ‡. Ť‡, ‡‰ ˇ ‡‰ ‰, „‡ ‡ˇ‡ -‚, ‡‚, ‰„, „‡, ˇ‡ ‰„.

„‰‡, ‡, ‚ ‚ ‡‚‚ ‡- ‚, ‡ˇ‡ ‡ ‰‡ ‡, ‚„‰‡ „‚: ˇ ‡ ‚ ‚ ! ˇ ‡ ‡‰ ‡, ‚‡, ‡ ‚ ‡. ˇ ‡ ‡ „‰‡, ‰ ‡ !

ť ‡: ‰, ‡„ ‚‡‚‡ ‚. › „ ‰‰. ť ‚ ‡ - ‰ ˇ‚ ‚‡. ‰ ˇ ‡ ‡ ‰‡. ‚: ˇ‡ ‡ˇ‡ „, ˇ ‡, ‰ˇ ‚‡, ‰‡ ‚ˇ. ‰‡‚:

- ‚, ‡ ˇ ‚ ˇ‰ ‚ ‰ ‡ ˇ‡‡, ‡ ‰, ‚ ‚‡‰.

, - ‡‰‡ ‚ ‡„ ‡ ‚ ‚- ‰‡ ‡ „, ˇ‚ ˇ‡‡ „ ‡. ‚‰ ‰, ‡, ˇ ‚ˇ‰ ‚ ‡ - ‚‚. ˇ‡, ‚ ‰„ ‡‡ ‡ˇ.

—‡ ‚‡ ‚ ‰‚ -, „‰‡ ‚ ‡‡‡-‡‡‡, ‡ ‡ ‚ ‡-‡.

ˇ ‚ ‚ ‚‡ ‡‚ ‡ ˇ‰: ‚-, ‚ ‡‰ˇ ‚ ‡‰ ˇ, ˇ ˇ, ‡ˇ ˇ‡, ‰ ‰‡ ‚ ‚‡, ˇ‡ ‚ ‡‡‚, ‡, ˇ ‰‡, ‡‡ ‚‰. „ ‚‰, ‡‚‡ ‡‰. ‰ ‚‡ ‚ (‰‡ ) ˇ, ‡ ‡- ! ‡, ‚, ‚ ˇ. ť‚ ˇ, ˇ ‰‚ ‡ˇ‡ „‡‰‡- ‚, ˇ ‚,. ‡ ‚ ‚ - ‚ ‚‡.

“ ‡‰ ‚ “„, „ ‡: ‰‚‡ ‡‡ ‰‡ ˇ ‡‚‡, „ ˇ‡‚‡‡ ‚. ‰.

“ ‡‚‡ ‡‰‡‡ ‡‡, ‰‡ ‚‡ - ‰‚ ‡. ‡, ˇ ‡, ‡„ ‡„ ‡?..

›, “, —‡ ‡‡- „ ‚, ‡. ‰ ‚‚. ‚„- ‰ „‰‡ ‰ ‡‡, ‡ „ ‡‡.

—‡ ‰‡‡, ‡ ‚ ‰ ‡.

ť ˇ, ‰ ‡, ˇ ‚ ‚. ‡ ‡ ‚ ‡ ˇ‡ ‰‚‡‡.

Ź‰, ˇ‚ ‡, „, - ‡ ‡ ‡‚‡ ‡ ‰ ‰. ‡‡ - ‡ —‡‡: ‚ ˇ ‰„ ‰ ‚, ‚ ‰„. ‚, ‚.

: ‚ ‚ ˇ ‡. Ź ‚‡ - ‚ ‰‡. ‡, ‡ ˇ, ˇ ‰ ‡- ‚, ‚ ˇ ‡.

‰ 17 ‡ ‚ ‰‚, ˇ ‡ ‡ˇ‡ ‡‰ ‰. ˇ ‡ ‰ ˇ‚‡. ť, ‡ ˇ- ‚‡ ‰ ‡ ‚, ‰‚‰ ‚‡ ‚ ‡ ˇ. ” ‡ ‚ ˇ‡ ˇ ‚ ( ‰‡), -, ‡‚‡, „, ‡ ‚‰ ˇ ‚ ‡ -. “‡‚ ‡‚‡ ‚ ‡‡ (‚ ‚), ‚ ˇ ‡, „. ‡ ‡‚, ‚‡ ‰‡, ‡ ‚„‡‚ ‚- ‰. „‰‡ ‰ ‚. ť ‚ „‰ ‰ ‰‡ - ‰‡ ‰‚, ‡ ˇ ‚ ‡‚ ‡‚‰ ‡ˇ, ‚ ‡ˇ.

—‡,, ‚. ť ‰ „ ‰,, ˇ ‡‚, ‡‡ ‚. ˇ‡ ‰-. —‡, ‡ˇ ‚ 2030-, ‡‡ ‰„, ‰‡ - ‚‰ ’‚ ‡ ‚ ‚ ‰‡.

Ť‚‚, ˇ‰ ‡„ ‡ ‚ ‰‚ ‚ 30- „‰, ‚ ˇ ‰ ˇ. ‡, ‡ ˇ‚‡, ‰‡ ˇ ‰ˇ‡. ‚‰ ‰ ‚ ‚‰ ‚ ‚‰‡ ‰. ” ‰ ‰‡ ‰, ‚- „‚‡ ‚ ‡ ‰ ‡.

ť ‚- ‚‰ ˇ ‚‚‡ ‡‚ ‡ ‡ ˇ. ‚ ‚, ‡, ‡.

‰ ‰‚„ ‚, ‡ Ť‚‚‡ ‡‡ - —‡‡. ‡ ˇ‡ „, ‡ „ ‚ ‚ ˇ‡- „‰‡. Ź ‡‡ ‚„‰‡ ‡ ‚‡, ‡, ‰ ˇ, ‡ ‡ ‡, ‡ ˇ. ‡ ‡‚ —‡‡?

, ‰ ‚ ‚ ‚ ˇ‡„, ‡ ˇ‰ ˇ‡„‰‡‡ ‚. —‡- Ť‚‚, „‰‡ ˇ ‡‡-, ‡‚‡ ‰‡ ‚ ‡, ‡ „‰‡ ˇ‰, ‚‰ ‚ ‡ ‰‚‰ ‚ ‚ ‚„‰‡.

‰‚ ‰„. ‡ ‚ 90- „‰? ‡ ‚‡- „ ‰‡. Ź‰ ‚ ‚‡ ‚ ˇ ‚„, ‚ ‡ˇ‡ ‡ ‡. Ź, ‚ ‰ ˇ ‡- ‚‚. „‰‡- ‚‡‡. ‰, ‡‡‚‡, „‡‡ ‡‡ ‚ ‡ ‚ ‚ ‚‡‡- „ ‡. ‡, ‚ ‡ ‡.

–‡ˇ‡, ‚‡ ‡ ˇ‡, ˇ ‡ ‡‚, ˇ‚‡ ‰ ‚‰‚‡, ‡‰‚‡, - ‰‡‚‡.

‡ ‚‰ ‚ ‡ ‰ ‡‡ ‰„‡ ‚ ‡‚, ‡, - ‰ˇ. ť ‚‰„ ‚ ‡ „‡‡! ť ‡„ ‡!

‡ ‡ Ź-—ˇ ‰‡‚, ‚‰

- „ ‚ ‡‚, ‰‡‚‡ ‡ ‰‡‚‡, ‡‚ ‰‚ ˇ„‡, ‚ ‡, „‡. ‰. Ź ‡‚, ‡ ‡ ‚ —ˇ. ‡- ‰. ‡ ‰ˇ ‡ˇ ‡?

‚‡ ‡ ‚ ‡‚‰ ‡ˇ? ‡ ‡ „‚ „‡‚ ‚ „‰ ‡‚ ˇˇ: ‚ ˇ ‡ ‚ ‰ ‚ ‚ ‡ ‡, ˇˇ ˇ ‡. ‚, ‡ ˇ ‚-, ‡ „ ˇ ‚ ‰ ‚. Ť‡ ‡, ‰‡‚ ‡ ‰„ !

„‡‡ Ť‚‚, ———– ˇ ‡ - ‚. ‡, Ť‡‡‰ ‰‡, ‚ ‡ ‡ˇ‡, ‡‡ ‚- ‡ ˇ‡‡, ‰‡‡ ‡ ‚ ‡., ‚‰, ‚‡„ ‚ ‡‡ ‡ ˇ‰ ‡? ‡ ‰‚‚ ‰?..

“‡, ‚: ‚ ‡‚‡‚‡, ‡ ‡ „‡‡.

Ź ˇ ‚‰ ‰‡, ‡ ‡‰‡‡, ‰‚‰‡ ‰ „ ‡‡ ‚ ‡‚‰‡ ‡‚‰‡. ť „, „ ‰- „, ‡ ‡‡. ‚ ‚ ‡ˇ‡‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰‡. ‰ ‰ ‡ ‡- „ ‰ ‰ ‚„ ‚‡, ‚‡„ ‚ ˇ‰ ‡‚„ ‡, ‚‡, ˇ‚ ‡‚‰‡.

—‰ ‚ ‡, ‡ ˇ „, ‡ - ˇ ‡ˇ, ‰ˇ‡‚ ‡‡ ‚„. ˇ ˇ ‡ ‡‚ ‚‡ ‰ ‚ ‰, ˇ ‡„‡ ‡ ‰ ‰ ‡ ‰‡ „‰! ˇ ‡, „ˇ ‚ - ‡ ‡‚‡ ‚ ‰ ˇ„‡‰, ‡, ˇ ‡‡‚‡- ˇ, ‡‚‡ ‡ˇ.

—‚ ‚ ‡ ‡ ‚‡, ‰ ˇ ‚ ‡: ‚ ‚ ‰, ‡, ‡‡ ‰. ť - ‚ „‚, ‰ ‡‰ ˇ, ‡‚, ˇ ‚ ‚, ‰‡ˇ ‰ ‰‡ ‡ ˇ - ˇ, ‡ ‰‡ „ ‰‰‡. ˇ ‚ - ‚ ‚‡. ‡ ‰‡ ‡ ‰ ‚ ‰-‡‡, ‚ ˇ ‰„, ‡ ‚‡ ‡‰, „ -. —ˇ‡, ‰ ‡ ˇ‚ ‚. Ź, ‡ ‚ ‚ Ź ‡ ‡‰ “‡- ˇ‡‚ ˇ ‡ ˇ, ‡ ‡ „‚ ˇ ‚- „: Ź, ‡‚, ‰ ( ‰ „ ‡), ‡ “‡ˇ‡‚ ‡ ‚‡ ‚ ‚.

Ť‡, ˇ‡ ‰, „‰‡ ‰ ‚? Ź- ‡ ‚ ‡ ‡‡‰, ‚ 90-, ‡ ‰‡- ‚ 20-. ‚, ‡, ‚. Ź‰, ‚ - ‚ ˇ ˇ!

”‚‡ ‡ —‡‡ ‡. –‰‚ ‚‡: ‡ ˇ ‚ ‡‚‡ ˇ ‚‚! —‡‡ ‰ ‡‚ ˇ ‰!

ˇ‚ ‰ ‡‡ ‚„ ˇ‡„ ‰ - ‡‡ ‡‚‰‡ ˇ. — ˇ ‰. ‡- ‡- ˇ‚‡, ‡‚„ ‡‰‡ ‡„ ‰- „ ‡‡ ‚ „‡. ˇ ˇ ‡ ! „ ‚‰ ˇ „‚ ‚ ‚‡. “‡, ‚ ‡ˇ‚ ‚‡ ‚ — ‡, „, ˇ ‰, - ‡ ‚ ‡„., ‡, ‡ ‡‰ ‡ˇ‡- ‚ ‡ —‚‚ ‰‡ „‡,, ‚ ‚ ‡- ‡ ‚, ‡‡, ‰‡‚‡. ‰., ‡.

„‰‡ ‚ ˇ‚‡ ‡ˇ‡ ‚‡ ‡‡ ‡ (‰. Ź- „‚‡, ‰ ˇ„ ‡ ‚„ ‡, ‡„ ‡‡, - ‰ ), 85. ‡ ‡ ‰‡‡ (- „ ‚‡ ‡-‡‡ ˇ‚. Ź. —‡ ‚ ˇ), ‡ „‰ ‡ ‡‚‚ –! ‚‡, ‡ ˇ‡ ‡- ‰ ‚‚‡ ‡, ‚‡ ‡ ˇ‡. ‡ ˇ ‡‡, ˇ‰ ‡ ‰„ ‚, ‡ ‚ ‰ ‰. ‡,. ‡‡‚, ‡‚‡, ‡ˇ ‡ ‡ — –, ‡‰ ‚‡‡ –‡‡. Ź‰- ‡ ‚‚‡ ‚ ‰ ‡- ‚!, ‚ ‚ ‡?

‡, ‡ ‡ ‡. — ‚ ‡ ‚, ‡ˇ‡. ‰‡‚, ‡ ‚, ‚ „‡. ‡, ˇ‚ ‡ ‡‡ ‚ ‡,... ˇ- ‚, ‚ ‡ „ ‚, ‰„ ˇ ˇ‰ ‡‡.

‡ ‚ ‚„‰‡ ‚‡‰ˇ ˇ‡ ‰‡ - ‰ ‚ ‡, ‡ ‡.

‚‚ ‡ ‚, ‚ ‰ - ‚‚‡ ‰ ‡ ‡‰‡, ˇ ‡ ‰„, ‚ ‚, ‚ ‡ ˇ ‡ ‚‚, ‡, —‡ ˇ-. “ ˇ‰ ‰ ‡ ‰‡‚‡ –„. - ‚‡ „ ‡ ‚ ‡ ‡‚‡.

‚„ ‚. ‚ Ź‡ ‰.

‚‚. „ ‡ Ź ‡, ‡ ‡- ˇ‡-‡ —ˇ ‚ ( ‚ ‡ ˇ ‚‡- ), ‰ˇ‡ ‚‚‡ Ź‡ ‡ ‡, ˇ‚, ˇ„ ‡, ‚ ‰ ˇ„ —ˇ ‚. Ź‰ Ź : ˇ- ‡ ‰ „ ‚. › ‚, ‰‡ „ „ ‰.

—‡‡‚ ‚, ‡ ‡ Ź‡, ‚ ‚ ‰- ‡, ‡‡ ‰ˇ ‚? ť —ˇ ‚ ‚‡‚‡ ‡, ‚, ‰„, ‡?

Ź, —‡. ‰. ‡‚‡„‡ ‰, ‡, ‰ ‚‡‚„ ‡‰‡, ‡ „ ‰ ‡: ‰„‡, ‰‚, ‚‡? Ź „ „- ‡‡, „-. ‚‰ ‚ ‚‡ ˇ, ‚ ‡,, ‡ ‰ ‡, ‡ ‡.

‡ ‰, ‡ ‰, ‚:

‡ ˇ ‡.

— ˇ ‚‡, „ˇ ‚‚ Ź‡ ‰‡ ‡- ‚ ˇ ‡‡ ˇ‰ ‚ ‚ ˇ‰.

Ź.. —‚‡ „. ť

ťŹ –”—— ”!

Ť‰‡‚‚, ‰„ —‡‡‚ ‚!

’ ‰ Ź‡ ‰ ‚ ‚‡. Ź 1971 „‰ - ‡ ‚ ‡„‡ ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‚ ‚- ‰ „ˇ, ‡ ‡, ‚. ‡ –ˇ- ‚ Ť ‚...

› ˇ ‰ ‡! „ ‚ 1968 „‰ ‚ „‰ ‚‰ ‡ –ˇ‚‡. ť ‡‚ ˇ ‰‚, „‰‡ ‚ „ ‡‡‡‡, ‚ ‡, ‰‡ ‰‡ ‚‰- ‡, ‡ ‚ ‚ ‡‚‡

–ˇ‚‡! ‰‚ Ť ‚‡ ‡‡ —„ Ź‚. ‡- ‡ ˇ‚ ‰‚ ‡ ‡, ‚ „ ‰‚ „‡‡. „‰‡ ‡, Ź‚ ‚‰ ‡ ‚-, ‰‡ ‡ ‡ ‡. ‡ ‡, ‚,, ˇ, ‡. ť ‚, Ť ‚ ‰- ‚ Ź‚‡ ‡ „‡ ‡, ‚‰. Ť‡ „‰‡ ‰ ‚‰‡ ‡ ˇ... Ź‡ ‡‚, ‡‚, ‰- ‚ ˇ‡ ‡. ‡ ‡ ‚ - ‚‰ „ ‡,, ‚ „ ‚- „ˇ ‚ ‚ ‡ ! ‚, ‡ ‚ ‰ „ —‚‡, ‚ ‡ ‚ ˇ‡ ‚ ‚ ‡ ‚„ ‚, ‰‡ ‡. “‡ ‚‚ ˇ ‡‡‡ “‚, ‡ ‚ ‡ ‚ ‚‚ ˇ ‡‡‡ ‡ˇ‚ Ź‡. Ź‡, —‡‡‚ ‚, „ ‡‡, Ź. Ź ‡‡ ‰‚ ‚ „, ‚‰ ‚ ‰‡‚ ‰‡ „‚‡‰ ‚ 1977 „- ‰ ˇ‡„‡ ‰ ‡ ‰‚ - ‡.

, ‰ ‡ ‡ ‡‡, ˇ „, „ ‡‚ ˇ‡ ‚ ‡ ‚ ‰‡ ‰ „, ‚ „ ‡ ˇ‰‡. ‡ ‚‡ - ‰ ‚ ‚ ‡,, ‚ „ ‰- „ ‚ ‡ ‚ ‡‡‚ ‡, ‡ —„ ‡„- ‚ Ť‡‡, ‰ ‡ ‡ ‡ˇ‚ Ź‡ ‚ Ź‡ –‡. ‚‡ ‡ ‰‡! ‡ ‚ - ‰‡ ‡ – ‚. „‡ ‡!

„ ‚ „. ‚‡ —–… –“Ź *** ‚ ‚ ‚.

ť „, ‡ Ź‡‰ Ź‡‚ ‚, ’‡ ‡‡.

‡ ‚ ‚‡, ‡ ˇ‰ „.

‰ ‡:

‡ ‡ ‡.

‡ ˇ ‚, Ź‚ ‚ ‡, Ź ˇ ‡‚ ‰.

Źˇ‡ ‚‡‰ˇ‡ ‡, Ť‡‡ ‚ ‡,

–‡ „ ‚‡, ‡ ‰ „‡.

‰, ‚, „, “‡ ‡ : !

‚ —‡‡‚ ‡‚ ‡‰ ‡‡ ˇ‚‡ ‡‚‡, ť ‡ ˇ,.

‚ ˇ‡ ‡‰‡ ť ‚ ‡ ‚ ‰‡, ‚ ‰‡.

“„ ‡‡ ‰‡, ‡, ‡ ‡ „‡.

Ť‡ ‚ ‡, Ź ‡‡.

ť ‡ ‚ ‚‡, ‡ ‚.

„ ˇ„‡ ‚ ‚, ‡ ‡,.

“ „ ‚ „.

‚ ‡‰ ‡‡‰ ‚ ‡ „.

‰‡ ‰ ˇ, —‚ ‰‚ ‡.

ť ‚‚‡ ‚, Ź ’‚ ‡‡.

—‰‚ ‚ ‡‚ ‰...

ˇ ˇ ‡ ˇ‡ „‡.

‚ ‰!

—‚- „ ˇ?

ť-‡ ‰ „‰ ‡ „.

‡‚, ‡‚ ‡‰, ‚ ˇ...

ť ‡ „„ ‚?

‡ ‚ „ ‡ ‚ ˇ‰.

„„ „ „‡ Ź„‰‡ ‡‰‚‡ ‚.

“„‰‡ ‰‡ ‡ ť ˇ‰ ‡ „‰.

‚ ‚,

Ďîőîćčĺ đŕáîňű:

Ť| 13 Đĺăóëčđîâŕíčĺ đűíęŕ Íîâűĺ ďđîöĺäóđű ęîđďîđŕňčâíűő äĺéńňâčé č đŕńęđűňč˙ číôîđěŕöčč  íŕńňî˙ůĺĺ âđĺě˙ Áŕíę Đîńńčč đŕáîňŕĺň íŕä çŕęîíîďđîĺęňŕěč, ďđčçâŕííűěč đĺôîđěčđîâŕňü ďđîöĺäóđó ďđîâĺäĺíč˙ ęîđďîđŕňčâíűő äĺéńňâčé íŕ đűíęĺ öĺííűő áóěŕă. Đĺôîđěŕ ďđĺńëĺäóĺň đĺřĺíčĺ ňđĺő îńíîâíűő çŕäŕ÷: ńíčćĺíčĺ čçäĺđćĺę, óíčôčęŕöč˙ ďđîöĺńńîâ...ť

ŤĘ óďčëŕ ęŕëĺíäŕđü Íŕňŕëüč Ďđŕâäčíîé íŕ 2016 ăîä. Âűďîëíčëŕ ďđŕęňčęó ďĺđĺä îäíîé âŕćíîé âńňđĺ÷ĺé. Íŕřëŕ â ęŕëĺíäŕđĺ íŕčëó÷řčé äĺíü, âńĺ ńäĺëŕëŕ, ęŕę ńîâĺňîâŕëŕ Íŕňŕëü˙. Đĺçóëüňŕň ěĺí˙ ďđîńňî îřĺëîěčë. Ĺůĺ íčęîăäŕ íč÷ĺăî íĺ ńęëŕäűâŕëîńü ňŕę óäŕ÷íî — îň ŕâňîá...ť

ŤŔííîňŕöč˙ ďđîĺęňŕ (ĎÍČÝĐ), âűďîëí˙ĺěîăî â đŕěęŕő ÔÖĎ ŤČńńëĺäîâŕíč˙ č đŕçđŕáîňęč ďî ďđčîđčňĺňíűě íŕďđŕâëĺíč˙ě đŕçâčňč˙ íŕó÷íîňĺőíîëîăč÷ĺńęîăî ęîěďëĺęńŕ Đîńńčč íŕ 2014 – 2020 ăîäűť Íîěĺđ ńîăëŕřĺíč˙ î ďđĺäîńňŕâëĺíčč ńóáńčäčč (ăîńóäŕđńňâĺííîăî ęîíňđŕęňŕ) 14.581.21.0016 Íŕçâŕíčĺ ďđîĺęňŕ Đŕçđŕáîňęŕ ěĺňîäî...ť

ŤŃßĐÄŔĐ ĆßËŔËÎÜËÓ ŇÎŇŔËČŇŔĐČÇĚČÍ ĚĹŇŔĚÎĐÔÎÇŔŃŰ ÁŔĘŰ 2010 Ěŕđřŕë Ôîíäó, ŃÎĐÎŃ Ôîíäó â˙ Íîđâĺ÷čí Ŕç˙đáŕéćŕíäŕęű ń˙ôčđëčéč áó ęčňŕáűí í˙řđčí˙ ěŕëčéé˙ ä˙ńň˙éčíä˙í čěčňíŕ ĺňěčřë˙đ Ń˙đäŕđ Ú˙ëŕëîüëó: ŤŇîňŕëčňŕđčçěčí ěĺňŕěîđôîçŕńűť Bakű, ŤQanunť n˙řriyyatű, 2010, 576 s. Ęčňŕá ęĺ÷ěčř ŃŃĐČ Đĺńďóáëčęŕëŕđűíäŕ ýĺä˙í čúňčěŕč ńč...ť

ŤĎĐÎŇÎĘÎË š 26 âíĺî÷ĺđĺäíîăî Îáůĺăî ńîáđŕíč˙ ŕęöčîíĺđîâ îňęđűňîăî ŕęöčîíĺđíîăî îáůĺńňâŕ ŤÖĺíňđ ďî ďĺđĺâîçęĺ ăđóçîâ â ęîíňĺéíĺđŕő ŤŇđŕíńĘîíňĺéíĺđť Ďîëíîĺ ôčđěĺííîĺ íŕčěĺíîâŕíčĺ: îňęđűňîĺ ŕęöčîíĺđíîĺ îáůĺńňâî ŤÖĺíňđ ďî ďĺđĺâîçęĺ ăđóçîâ â ęîíňĺéíĺđŕő ŤŇđŕíńĘîíňĺéíĺđť. Ńîęđŕůĺííîĺ ôčđěĺííîĺ íŕčěĺíîâŕíčĺ: ÎŔÎ ŤŇđŕíńĘîíňĺéíĺđť. Ěĺńňî...ť

Ťńďîđň \ \ ďđŕęňč÷ĺńęŕ˙ ńňđĺëüáŕ Âčňŕëčé Ęđţ÷čí Ńňîéęŕ, őâŕň ďčńňîëĺňŕ Ńĺăîäí˙ ěű ďóáëčęóĺě đŕçäĺë, ďîńâ˙ů¸ííűé ďđŕâčëüíîěó óäĺđćŕíčţ îđóćč˙ č ńňîéęĺ ńňđĺëęŕ. îëüřîĺ ęîëč÷ĺńňâî îřčáîę ďđč ńňđĺëüáĺ Ďĺđĺä ňĺě ęŕę íŕ÷í¸ě čçó÷ŕňü óäĺđćŕíčĺ ďčńňîëĺňŕ, Á âîçíčęŕţň îň íĺďđŕâčëüíîăî óäĺđćŕíč˙ ä...ť

ŤĐŕńďđîńňđŕíĺííűĺ âîďđîńű Î íŕđóřĺíč˙ő ďđîöĺńńŕ îáó÷ĺíč˙ Ŕâňîđ: ßýëü Îńďîâŕň, ďđč ďîääĺđćęĺ Ňŕěč Ýëü-Áîőĺđ, đŕáîňíčęŕ îňäĺëŕ íŕđóřĺíčé ďđîöĺńńŕ îáó÷ĺíč˙, ěčíčńňĺđńňâî îáđŕçîâŕíč˙. Âîďđîń: Ěîé ńűí íĺ î÷ĺíü őîđîřî óńďĺâŕĺň â řęîëĺ, ěîćĺň ëč áűňü, ÷ňî îí ńňđŕäŕĺň îň íŕđóřĺíčé ďđîöĺńńŕ îáó÷ĺíč˙?ÎŇÂĹŇ: Íŕđóřĺíč˙ ďđîöĺńńŕ îáó÷ĺíč˙ – ýňî...ť

ŤČŃ-ĎĐÎ Đóęîâîäńňâî ďîëüçîâŕňĺë˙ Đŕçäĺë 9 Óďđŕâëĺíčĺ ďđîčçâîäńňâîě Âĺđńč˙ 7.07.009 îň 16.07.09 Ńňđŕíčö 121 Ęčĺâ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ÓĎĐŔÂËĹÍČĹ ĎĐÎČÇÂÎÄ...ť
 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ ýëĺęňđîííŕ˙ áčáëčîňĺęŕ - đŕçíűĺ ěŕňđčŕëűť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.